Feilaktig påstand nr. 8

Utslepp av gruveavfall øydelegg økosystemet i Førdefjorden

Påstand fra fjordaksjonen.org

NOM har selv utgitt en brosjyre som sannferdig forklarer hva som er tenkt skal skje. Det er ingen som har påvist feil i denne brosjyren, så den kan godt bli brukt som et faktadokument for å motbevise påstanden.

Dette dokumentet burde være nok, men i tillegg finnes det et uavhengig dokument som slår siste spiker i kisten til denne påstanden. Se siste del av dette innlegget.

I brosjyren kan man lese:

Kjemikalier
Overskuddsmassen består av naturlige mineraler som er vanlige i den norske berggrunnen som; amfibol, pyroksen og granat. Mineralene er inerte. Det betyr at mineralene ikke er miljøskadelige og at de heller ikkeinneholder tungmetaller. Overskuddsmassene inneholder ogsårester av tilsetningsstoffer som brukes for å utvinne verdimineralene(rutil og granat) og gjenvinne vann. Tilsetningsstoffene er lett nedbrytbare i naturen og gir ingen skadeeffekt på levende organismer. Deponiet er dermed for alle praktiske formål giftfritt. Testet ut fra internasjonal standard ISO 10253 og 14660

Dypvannsdeponi
På bunnen bygges det gradvis opp et dypvannsdeponi under kontrollerte forhold. Deponiet vil ha konsekvenser for bunnorganismer der det deponeres, men erfaring fra sjødeponier nasjonalt og internasjonalt viser at bunndyr vender tilbake
innen 5 til 10 år etter at deponeringen er avsluttet. Deponiet danner en ny sjøbunn som på nytt koloniseres av bunndyr. Etter at
deponeringen er avsluttet er øvre grense for deponeringen 5% av bunnarealet. Av fjordens volum tilsvarer dette 1%.
Konsekvensene for livet i fjorden er midlertidige og begrensende, og vil ikke skade detbiologiske mangfoldet i Førdefjorden.

 

Kan også ta med innspillet som ble gjort i Firda 20.11.2014 kl 21:54.

Anne-Line Thingnes Førsund får her stor spalteplass, og sier der bla. “- Eg har snakka med ein kjemiprofessor i dag som seier at skal han kunne seie noko om  kor mykje av kvikksølvet som spreier seg og blir biologisk tilgjengeleg (slik at livet i fjorden får det i seg, red.anm.), må han vite i kva type forbindelsar kvikksølvet opptrer i bergarten.”

Svaret kom senere fra kjemi-professor Einar Sletten ved UiB.

“– Tungmetallet i utsleppet tilsvarer det naturlege innhaldet i stein, og er ikkje påverka av kjemikalier, fordi det er ein fysisk, og ikkje kjemisk prosess. Så det bekymrar meg ikkje. Men dei ulike faginstansane, som NIVA, Havforskningsinstituttet og Klif er samde om at ein del av havbotnen vil bli påført skade så lenge utsleppa pågår, men vil kunne bli regenerert over tid etter at prosjektet er avslutta.  Usemja går på kor stor del av havboten som blir påverka. ”

 

Så til siste spiker i kisten for påstanden, som opprører folket mest, at økosystemet i fjorden blir ødelagt.

NOU 2013: 10

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Den 28. oktober 2011 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skulle arbeide med problemstillinger i tilknytning til verdier av økosystemtjenester. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

I Del 4 Synliggjøring gjennom virkemidler og rammebetingelser, står det å lese:

“….Vedrørende utfordringene knyttet til deponering av overskuddsmineraler er det grunn til å hevde at Norge med sin lange erfaring med både land- og sjødeponier, ikke finner dokumentasjon for at biologisk mangfold har gått tapt som følge av sjødeponier. Derimot er det vedvarende utfordringer fra tidligere deponier som ble anlagt på land eller ved sjø…..”

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2013-10/id734440/?docId=NOU201320130010000DDDEPIS&q= at Norge med sin lange erfaring med både land- og sjødeponier, ikke finner dokumentasjon for at biologisk mangfold har gått tapt som følge av sjødeponier.

(for å finne lett frem må en bytte ut bokser med Å eller ø i søkefeltet på siden som åpnes)

3 thoughts on “Feilaktig påstand nr. 8”

 1. Hatletun:

  Hvorfor skal så Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe få komme med en rekke påstander, uten å utdype de, og be om at de skal bli trodd på at de er sanne? At frykten de skaper er reel?
  De gjør ikke forsøk på å forklare sin frykt engang, annet enn at de mener og tror og synes og føler at noe fælt er i ferd med å skje!

  Brosjyren fra NOM, hva vil du angripe ved den? Hva er det som er feil? Hva er det som er løgn og bedrag?

  Er VFM objektive? Er VFM sannferdige? Snakker VFM mot bedre vitende?

  Det som er lagt frem her under denne påstanden er 100% mer enn hva VFM har lagt frem av dokumentasjon. Det eneste VFM har sagt, er at de ikke tror på NOM, de tror ikke på KU, eller de 60 andre delrapportene som er lagt frem. Eneste argumentet de bruker er å henvise til sitt “sannhetsvitne”, Fosså i HI, som er avkledd som en venn av aktivistene, en er forhåndsinntatt, som har et subjektivt forhold til sannheten…en mann som gjerne tar et kaffelag sammen med sine venner i VFM.

  Hva annet har VFM å fare med? Ingenting!
  Kun Fosså og HI, som i det siste er slaktet, latterligjort og endt opp som en meget useriøs aktør!

  Alle er enige om at et sjødeponi vil SKADE økosystemet under deponiperioden, da bunnen i deponiet vil legges øde og død. Etter endt deponi vil økosystemet reetablere seg, dette er det ikke tvil om!

  Hva er feil i NOU 2013: 10.?
  Virker som om du ikke vil anerkjenne dette meget solide arbeide som er utført i denne utredningen!

  Påstanden du forsøker å “redde” er etter ditt innspill her, like ugyldig og løgnaktig!

  mvh
  Long

 2. Det er vel ingen som påstår at et sjødeponi ikke har lokale konsekvenser. Poenget er at en ikke har påvirket arter i særlig negativ grad ved sjødeponi. Derimot viser det seg at livet reetablerer seg raskt etter endt deponering. Motstanderne derimot prøver å få det til å høres ut som om det oppstår permanent ødeleggelse av økosystemene. Det viser denne rapporten at det er en sterk overdrivelse.
  Derimot er det store problemer med landdeponi som motstanderne av en eller annen grunn er så glade i.

 3. “Det er ingen som har påvist feil i denne brosjyren, så den kan godt bli brukt som et faktadokument-”

  Feilaktig logikk; ein påstand er ikkje nødvendigvis sann berre fordi den ikkje er tilbakevist. Vidare kan ikkje ei interessegruppe antas å være objektiv eller sannferdig når den omtaler sine eigne interesser.

  Men nok om bias, det mest interessante på denne sida er NOU 2013: 10.

  At biologisk mangfald ikkje har gått tapt som følgje av mineraldeponi er irrelevant for påstanden de vil tilbakevise: “Utslepp av gruveavfall øydelegg økosystemet i Førdefjorden.”

  Når utvalet snakkar om biologisk mangfald så snakkar dei om artsutrydding på nasjonalt eller globalt plan, men Førdefjorden er eit lokalt økosystem. De kan demme opp heile fjorden og gjere det om til klorbasseng utan at “artsmangfald går tapt.” Det er ikkje poenget.

  At eit sjødeponi i Førdefjorden vil ha negative konsekvensar for økosystemet lokalt og regionalt er båe Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet semde om, og er dermed i direkte konflikt med “faktadokumentet” i frå NOM.

Leave a Reply