Feilaktig påstand nr. 2

“Førdefjorden er den reine og fiskerike livsåra”

Ovennevnte er en påstand som Vevring og Førdefjorden miljøgruppe flittig bruker, på sin egen side, i sosiale medier og gjennom diverse debattinnlegg i bla Firda.no. En romantisk tanke om at fjorden utenfor stuedørene er skimrende ren.

Stemmer denne påstanden?liar1

Når en vet at fjorden blir godt benyttet av oppdrettsnæringen, når en vet at Ankerløkken har dumpet mengder med giftig avfall i fjorden gjennom flere år, er det vanskelig å tro en slik påstand.

Mange har forsøkt å fortelle at denne påstanden er feil, men Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe (VFM) har ikke ønsket å debattere noe rundt forurensningen som er i fjorden pr dags dato.
Dette er en meget  merkelig tilnærming til miljøproblemene i fjorden, da VFMs mantra er å bevare denne rene fjorden. “NOM sitt sjødeponi vil sørge for at fjorden ikke lenger er ren” er påstanden fra VFM.
VFM ønsker ikke fokus på at fjorden er på vei til å bli en miljøskandale av dimensjoner.
Oppdrettsanleggene som er i fjorden sørger for dette.

En kan  skrive side opp og side ned om forurensningen som skjer daglig i fjorden, men å henvise til  to dokumenter/utredninger  burde være nok til å vise at påstanden til VFM om at fjorden er ren, er direkte feil og misvisende.

La meg først få dokumentere Ankerløkkens svineri i Førdefjorden:

Rapport L.NR. 5761-2009, Undersøkelse av miljøgifter i jord og sedimenter ved Ankerløkken Eigendom i Førde 

En risikovurdering av forurensningene i grunnen på Ankerløkken Eigendom i Førde og i sjøsedimentet utenfor bedriften er gjennomført av NIVA i samarbeid med Rambøll Norge. Risikovurderingen er gjort i henhold til SFTs veiledere. Rambøll Norge AS har stått for vurderingen av forurenset grunn og NIVA for vurderingen av sjøsedimentene

Sammendrag av rapporten
“Etter pålegg fra fylkesmannen er det gjennomført undersøkelse, risiko- og tiltaksvurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter ved tidligere Ankerløkken Verft i Førde. Tungmetaller, PAH-forbindelser, PCB og TBT i grunnen gir risiko for negativ effekt på mennesker som oppholder seg på området og på miljøet rundt. Det er også mulig spredning av TBT til resipient som vil kunne påvirke marine organismer. Supplerende undersøkelser i grunnvannsbrønner bør gjøres og horisontal/vertikal utbredelse av miljøgifter beskrives. Det er aktuelt å fjerne forurensede massene. Tungmetaller, PAH, PCB og TBT i sjøsedimentet utgjør en for høy risiko for spredning, skade på human helse og på økologi og tiltaksplanlegging må gjennomføres. Før dette bør det gjøres supplerende sedimentkartlegging for å avgrense et tiltaksområde, og sedimenteringsforhold og skipstrafikkmønster bør beskrives. Punkt 3.2  Resultater bunnsedimenter, side 13 i dokumentet er av spesiell interesse.”

Hva er grunnen  til at VFM ikke engasjerer seg i denne miljøbomben?
Hvorfor tier de om dette?
Hvordan kan de påstå at Førdefjorden er ren, når de er klar over rapporten som beskriver bunnsedimentene utenfor Ankerløkken verft?

Den andre forurenseren, som den dag i dag er svært så aktiv, er oppdrettsnæringen.

I 2012 foretok riksrevisjonen en undersøkelse av hvabruksforvaltningen.
Dokument  3:9 (2011–2012)

En kunne skrevet mye om oppdrettsnæringen og den negative påvirkningen de påfører fjorden, men ved å lese dokumentet fra Riksrevisjonen, så er det lite grunn til si noe mer om dette.
Oppdrettsnæringen er beviselig ikke bærekraftig!

Se også kommentar fra “Pling”, moderator og eier av INFONOM, en side på nett som opplyser og dokumenterer de fleste forhold knyttet til oppdrettsnæringen m.m

Kommentar til Riksrevisjonens undersøkelse:
“Havbruksnæringen i Norge har vokst betydelig over flere år og utgjør en viktig næring og arbeidsplass. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den sterke veksten også har betydelige miljømessige konsekvenser, særlig i områder med stor og tett oppdrettsproduksjon. Det er nå en høy andel rømt oppdrettsfisk blant villfisk. Dette utgjør en trussel for villfiskens overlevelsesevne og i enkelte områder har dette allerede påvirket villaksens genetiske egenart. Målet om at påvirkninger som truer laksens genetiske mangfold skulle reduseres til et ikke-skadelig nivå innen 2010 er ikke nådd. Det betydelige tapet av oppdrettsfisk skyldes særlig sykdom. Sykdomssituasjonen har ikke bedret seg siden 2000 og de store tapene medfører høye økonomiske tap for næringen og ineffektiv bruk av sjøarealene. Forekomsten av lus er fortsatt på et høyt nivå langs store deler av kysten. For oppdrettsfisken medfører det først og fremst redusert fiskevelferd og for villfisk og særlig sjøørret reduseres i tillegg overlevelsesevnen. Oppdrett bidrar til utslipp av store mengder næringssalter, organisk materiale og kjemikalier i områdene rundt anleggene. Konsekvensene av de samlede utslippene fra havbruksnæringen er uavklart, men kjemikalier, først og fremst fra lusebehandlingen, slippes urenset ut i vannet og det er påvist at slike midler påfører naturen skader. Havbruksnæringen er avhengig av store mengder viltlevende fisk til fiskefôr. Fiskepresset mot noen av disse artene har vært stort, og det er viktig at Fiskeri- og kystdepartementet fortsetter arbeidet med å sikre at alle de viltlevende ressursene som inngår i fôret til oppdrettsfisken er fra et bærekraftig fiskeri. Det er også viktig å sikre effektiviteten i utnyttelsen av biprodukter fra konsumfiskindustrien, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Dagens virkemiddelbruk er ikke tilstrekkelig tilpasset de miljømessige utfordringene. Det mangler en overordnet plan for bruk av sjøarealene. I tildelingen av tillatelser til å drive oppdrett og i reguleringene av anleggene fokuseres det i hovedsak på den enkelte lokalitet, mens flere av miljøutfordringene er knyttet til den samlede belastningen fra flere oppdrettsanlegg i et utvidet område. Det er fastsatt en rekke miljørettede mål for havbruksnæringen. Undersøkelsen viser imidlertid at forvaltningen foreløpig i liten grad har utviklet og lagt til grunn indikatorer som kan fortelle hvorvidt man når målene om en bærekraftig og miljøtilpasset havbruksnæring. Det avdekkes ofte brudd på regelverket når det utføres tilsyn med akvakulturanlegg og bruken av sanksjoner varierer på regionalt og lokalt nivå i Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Det vises også til at man i tilsynsarbeidet ikke har tilstrekkelig presise verktøy for å ha oversikt over totalmengden oppdrettsfisk ved oppdrettsanleggene.”

Les mer i følgende artikkel på INFONOMVFMs påstand om at Førdefjorden er ren er herved tilbakevist.
VFMs påstand blir brukt aktivt av VFM, til tross for at de som driver VFM er klar over at påstanden ikke medfører riktighet. Hva er motivet til VFM å hevde at fjorden er ren?Vil opplyse om at avgangsmassen fra Engebøfjellet er godkjent til å bla dekke til forurenset sjøbunn.
Problemet er at oppdrettsnæringen forurenser fjorden 24/7/365, så en tildekking av den forurensede bunnen under merdene er en umulighet. Først når oppdrettsanlegggene fjernes fra fjorden, kan NOM sine masser hjelpe til med å få en ren og frisk fjord.

One thought on “Feilaktig påstand nr. 2”

Leave a Reply